IMG_6439

Ra quân làm vệ sinh môi trường

         Căn cứ công văn số 60/PGDĐT ngày 16/3/2018 của Phòng GD&ĐT. Để đảm bảo cảnh quan môi trường trong và ngoài nhà trường ngày 1/4/2018 nhà trường tổ chức tổng vệ…
IMG_6108

Ra quân làm vệ sinh môi trường

         Căn cứ công văn số 60/PGDĐT ngày 16/3/2018 của Phòng GD&ĐT. Để đảm bảo cảnh quan môi trường trong và ngoài nhà trường ngày 1/4/2018 nhà trường tổ chức tổng vệ…