lich_cong_tac

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 01 – 06/01/2018 Ngày Sáng   Chiều Thứ 2
lich_cong_tac

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN II THÁNG 11

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2 THÁNG 11 NĂM 2017 Từ ngày 06/11đến 11/11   Thời gian Sáng Chiều Thứ hai 06/11 Các nhóm lớp thực hiện theo thời gian biểu Tập huấn…