KHO HỌC LIỆU TRỰC TUYẾN

Tháng Mười Hai 1, 2021 8:53 chiều

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐT NAM TRỰC           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON NAM THẮNG                         Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc

 Số: 59/ KH- TrMN                            Nam Thắng, ngày 24 tháng 10 năm 2021

KẾ HOẠCH

Thực hiện công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch Covid – 19, xây dựng kho học liệu trực tuyến

phục vụ hoạt động chuyên môn GDMN

 

          Căn cứ kế hoạch số 301/KH – PGDDT ngày 22 tháng 10 năm 2021, Kế hoạch tổ chức, thực hiện công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch Covid-19; xây dựng kho học liệu trực tuyến phục vụ hoạt động chuyên môn GDMN.

          Căn cứ kế hoạch số 45/ KH- TrMn ngày 22 tháng 9 năm 2021- Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022.

Căn cứ điều kiện, tình hình thực tế của nhà trường. Trường mầm non Nam Thắng xây dựng Kế hoạchthực hiện công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch Covid -19, xây dựng kho học liệu trực tuyếnphục vụ hoạt động chuyên môn GDMN năm học 2021-2022 như sau:

  1. Đặc điểm tình hình.

– Năm học 2021-2022, trong bối cảnh tình hình dịch CoVid -19 đang diễn biến phức tạp, nguy cơ dịch bệnh xâm nhập cao. Tình hình dịch bệnh ảnh hưởng không nhỏ tới việc thực hiện nhiệm vụ nam học 2021-2022, chương trình GDMN. Việc thực hiện mục tiêu GDMN, công tác đảm bảo an toàn trong việc phòng, chống dịchlaf một khó khăn, thử thách lớn đối với giáo dục nói chung và nhà trường nói riêng.

– Thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 “Trường mầm non Nam Thắng chung tay đẩy lùi dịch, bệnh Covid-19, vượt mọi khó khăn, hoàn thành xuấtsắc nhiệm vụ năm học 2021-2022” Trường MN Nam Thắng đã chỉ đạo các nhóm, lớp nghiêm túc thực hiện các văn bản chỉ đạo của các cấp, các ngành về phòngchống dịch Covid – 19 và hướng dẫn triển khai nhiệm vụ năm học của nhà trường.

  1. Thực trạng công tác chăm sóc, giáo dục trẻ đáp ứng ứng yêu cầu chương trình GDMN trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch Covid-19.

– Nhà trường chủ động xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ theo yêu cầu của chương trình GDMN trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.
– Nhà trường triển khai công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ theo hướng đảm bảo mục tiêu, kết quả mong đợi quy định tại chương trình GDMN, phùhợp với điều kiện và bối cảnh phòng, chống dịch Covid-19 của địa phương; định
hướng việc chuẩn bị cho trẻ em sẵn sàng vào học lớp Một trong thời gian trẻ đến
trường, lớp và phối hợp chặt chẽ với cha mẹ trẻ thực hiện chăm sóc, giáo dục trẻ tại nhà, trong thời gian trẻ chưa đến trường, lớp để tránh dịch như sau:
1. Trong thời gian trẻ em đến trường, lớp
– Trường chủ động xây dựng kế hoạch năm học 2021-2022 và tổ chức thực
hiện chương trình theo các kịch bản phù hợp với điều kiện và bối cảnh phòng,
chống dịch Covid-19 ; trên cơ sở đó hướng dẫn giáo viên chủ động xây dựng và điều chỉnh kế hoạch giáo dục cho phù hợp với khả năng của trẻ theo từng độ tuổi; giúp trẻ đạt mục tiêu, kết quả mong đợi cuối độ tuổi theo chương trình giáo dục mầm non hiện hành.
– Riêng đối với trẻ em mẫu giáo 5 tuổi: Trên cơ sở hướng dẫn của Bộ GDĐT
tại tài liệu Hướng dẫn giáo viên mầm non chuẩn bị cho trẻ 5 tuổi sẵn sàng vào học
lớp Một, trường chỉ đạo cho giáo viên, hướng dẫn giáo viên lựa chọn những nội dung
giáo dục cốt lõi, cần thiết, ưu tiên tổ chức các hoạt động giáo dục giúp trẻ đạt
những kiến thức, kỹ năng cần thiết, chuẩn bị cho trẻ em có tâm thế tốt để vào học
lớp Một; đảm bảo trẻmẫu giáo 5 tuổi hoàn thành chương trình GDMN khi kết
thúc năm học (trước ngày 21/05/2022 theo Quyết định số 1727/QĐ-UBND của Ủy
ban nhân dân tỉnh Nam Định, ngày 13/08/2021).
– Tiếp tục phối hợp chặt chẽ giữa cơ sở GDMN với phụ huynh để chăm sóc,
giáo dục trẻ em tốt nhất.
2. Trong thời gian trẻ em chưa đến trường, lớp và nghỉ để phòng chống
dịch Covid
19
– Nhà trường không tổ chức dạy học trực tuyến đối với học sinh mà tổ chức phối hợp, hỗ trợ, hướng dẫn phụ huynh nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dụctrẻ trong thời gian trẻ ở nhà.

 -Yêucầu giáo viên lựa chọn và hướng dẫn phụ huynhtổ chức những hoạt động giáo dục phù hợp với điều kiện nuôi dưỡng, chăm sóc,giáo dục trẻ em tại nhà để hướng tới đạt được mục tiêu, kết quả mong đợi cuối độtuổi theo Chương trình GDMN; các nội dung, hình thức hoạt động cho trẻ em cầnđảm bảo yêu cầu về giáo dục và an toàn.
– Riêng đối với trẻ em mẫu giáo 5 tuổi: Giáo viên lựa chọn những nội dungcốt lõi, cần thiết, hướng dẫn phụ huynh tổ chức giáo dục trẻ em ở nhà phù hợp với
điều kiện của gia đình, nhằm chuẩn bị cho trẻ em sẵn sàng vào học lớp Một.
Nhà trường từng bước tổ chức xây dựng các công cụ hỗ trợ, kho họcliệu trực tuyến dùng chung như: (Tài liệu trực tuyến, ngân hàngvideo,) phù hợp với điều kiện của từng địa phương và hướng dẫn, giới thiệu các
nguồn, kênh thông tin, tài liệu để hỗ trợ phụ huynh thực hiện tốtcông tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em theo chương trình GDMN hiện hành.

III. Kế hoạch xây dựng kho tài liêu, học liệu trực tuyến để hướng dẫn cha mẹ nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ tại gia đình.

  1. Mục đích

– Bước đầu trang bị cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên(CBQL, GV,NV) nhận thức, kỹ năng xây dựng, khai thác tài liệu, học liệu trựctuyến và sử dụng tài liệu trực tuyến để phối hợp hướng dẫn phụ huynh trong côngtác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non tại gia đình.
– Cung cấp nguồn tài liệu, học liệu trực tuyến hỗ trợ CBQL, GV, NV hướng
dẫn phụ huynh nhằm nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ theo
chương trình GDMN hiện hành.
– Thúc đẩy, nâng cao việc ƯDCNTT ; tăng cường công tác truyền thông về giáo dục mầm non.
-Là tiêu chí đánh giá thi đua năm học 2021-2022 đối với Cán bộ quản lý, giáo viên trong nhà trường trong việc thực hiện công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ theo chương trìnhGDMN trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch Covid-19.
2. Yêu cầu:
– 100% các nhóm, lớp chủ động tổ chức xây dựng kho học liệu, tài liệutrực tuyến đảm bảo chất lượng, khoa học, kịp thời, tiết kiệm và hiệu quả phù hợpvới bối cảnh và điều kiện thực tế.
3. Nội dung:

– Thành lập Ban chỉ đạo, tổ xây dựng thẩm định tài liệu, học liệu trực tuyến.
– Các nhóm, lớp có kế hoạch xây dựng tài liệu, học liệu trực tuyến và sửdụng tài liệu trực tuyến dùng chung để phối hợp hướng dẫn phụ huynh trong côngtác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non tại gia đình.
– Tổ chức xây dựng đề cương, kịch bản. Triển khai ghi hình, ghi âm các nội dung, hoạt động đã xây dựng thành các video, audio hướng dẫn phụ huynh kiến thức, kỹ năngnuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục; trò chơi dân gian; hoạt động trải nghiệm … an
toàn khi trẻ ở nhà đảm bảo chất lượng chương trình GDMN theo các độ tuổi.Trong đó có các sản phẩm Video dành cho trẻ nhà trẻ, Video dành cho trẻ mẫu giáo,sản phẩm Audio dành cho phụ huynh…
– Hoàn thiện  kho dữ liệu đưa vào sử dụng trong nhà trường.
4. Thời gian và biện pháp thực hiện
– Tuấn 4 tháng 10/2021: Triển khai kế hoạch số 301/KH- PGD&ĐT ngày 21 tháng 10 năm 2021- Kế hoạch Thực hiện công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch Covid -19, xây dựng kho học liệu trực tuyến phục vụ hoạt động chuyên môn GDMN
+ Hội thảo về “Tổ chức, thực hiện công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dụctrẻ trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch Covid-19; xây dựng kho học liệutrực tuyến phục vụ hoạt động chuyên môn GDMN”.
+ Trường xây dựng Kế hoạch “Tổ chức, thực hiện công tác nuôidưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch Covid-19; xây dựng kho học liệu trực tuyến phục vụ hoạt động chuyên môn GDMN”.
+ Chỉ đạo các nhóm, lớp xây dựng Kế hoạch “Tổchức, thực hiện công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ trong bối cảnh diễnbiến phức tạp của dịch Covid-19; tổ chức xây dựng kho học liệu trực tuyến phụcvụ hoạt động chuyên môn GDMN” phù hợp theo từng độ tuổi.

+ Thành lập Ban chỉ đạo, thẩm định nội dung xây dựng và khai thác kho học liệu trựctuyến dùng chung phục vụ cho chuyên môn.

*Nội dung xây dựng và khai thác kho học liệu trực tuyến dùng chung phục vụ cho hoạt động chuyên môn.

 

STT

Nhóm, lớp

Nội dung đóng góp vào kho tài liệu, học liệu của Trường

1

Nhóm trẻ 2A

Giáo dục phát triểnvận động; Nuôi dưỡng và chăm sóc sức khỏe cho trẻ

2

Nhóm trẻ 2B

Giáo dục Phát triển nhận thức; Phát triểnthẩm mĩ.

3

Nhóm trẻ 2C

Giáo dục phát triển ngôn ngữ; Trò chơi vận động.

4

Lớp 3 tuổi A

Giáo dục phát triển nhận thức; Phát triển thẩm mĩ.

5

Lớp 3 tuổi B

Giáo dục Phát triển ngôn ngữ, Nuôi dưỡng và chăm sóc sức khỏe cho trẻ.

6

Lớp 3 tuổi C

Phát triển vận động; Kỹnăng sống.

7

Lớp 4 tuổi A

Giáo dục phát triển ngôn ngữ. Nuôi dưỡng và chăm sóc sức khỏe cho trẻ;

8

Lớp 4 tuổi B

Phát triển vận động; Hoạt động trải nghiệm.

9

Lớp 4 tuổi C

Giáo dục phát triển nhận thức; Trò chơi dân gian

10

Lớp 4 tuổi D

 Phát triển thẩm mĩ; kỹnăng sống.

11

Lớp 4 tuổi Đ

Giáo dục phát triển nhận thức, trò chơi vận động

12

Lớp 5 tuổi A

Giáo dục phát triển ngôn ngữ; Kỹ năng sống.

13

Lớp 5 tuổi B

Giáo dục phát triển thẩm mĩ, hoạt động trải nghiệm.

14

Lớp 5 tuổi C

Giáo dục phát triển nhận thức; Phát triển vận động.

 

* Tháng 11/2021

-Trường xây dựng kho tài liệu, học liệu trực tuyến dùng chung của đơn vị. Triển khai ghi hình, ghi âm các kịch bản đã xây dựng thành các video, Audio hướng dẫn phụ huynh kiến thức, kỹ năng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục; trò chơi dân gian; hoạt động trải nghiệm … đảm bảo chất lượngchương trình GDMN theo các độ tuổi

– Lựa chọn các Video, audio … có chất lượng, hiệu quả cao để nộp về PGD& ĐT đóng góp vào kho tài liệu, học liệu trực tuyến dùng chung của huyện.

– Sau khi nhà trường xây dựng xong kho học liệu trực tuyến dùng chung thì sẽ đưa vào Sử  dụng dùng chung trong nhà trường.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức, thực hiện công tác nuôi dưỡng, chăm sóc,giáo dục trẻ trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch Covid-19; xây dựng khohọc liệu trực tuyến phục vụ hoạt động chuyên môn GDMN năm học 2021-2022, đề nghị các đ/c CBQL, GV, nhân viên nghiêm túc triển khai, thực hiện có hiệu quả, đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 khi  trẻ đến trường, lớp và nghỉ học./.

Nơi nhận:
–  Phòng GDĐT (Để b/c);    
– Trường ( Để t/h);
– Lưu: VP;

 

                                                             HIỆU TRƯỞNG

                                                                     (Đã ký)

 

 

                                                                                                Phạm Thị Thu Hà

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TRONG KHO HỌC

LIỆU TRỰC TUYẾN

66298186994752190b56

Hoạt động Giáo dục  PTNT: Nhận biết quả bưởi, quả chuối – Độ tuổi nhà trẻ 24-36 tháng

Giáo viên : Trần Thị Hiền Trang

 b70d81f797365c680527

Hoạt động trải nghiệm: Làm thí nghiệm vật nổi, vật chìm từ 2 quả Quýt

Giáo viên: Bùi Thị Ngát

 5434049d1c5cd7028e4d

Hoạt động giáo dục PTNN: Dạy trẻ đọc thơ: Lớp 4- 5 tuổi

Giáo viên: Đỗ Thị Lan Hương

 f7afb8a8a1696a373378

Hoạt động giáo dục PTTM: Hướng dẫn trẻ làm lọ hoa sáng tạo – Khối 5 tuổi

Giáo viên: Lương Thị Loan

 ddbfecc1fa00315e6811

Hoạt động Giáo dục Phát triển thể chất – Hướng dẫn trẻ tập thể dục – Khối 5 tuổi

Giáo viên: Đoàn Thị Yên, Lương Thị Loan

a7fee68df14c3a12635d

Hoạt động giáo dục PTNT: Làm quen với toán: Lớp 3-4 tuổi

Giáo viên: Trần Thị Thu Hương