Lịch công tác hè (Từ ngày 17/6 đến ngày 22/6/2019)

Tháng Sáu 16, 2019 10:18 chiều

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 17/6 – 22/6/2019

Thứ 2

17/6

– Dạy hè (Thực hiện theo lịch phân công)

Thứ 3

18/6

– Dạy hè (Thực hiện theo lịch phân công)

Thứ 4

19/6

– Dạy hè (Thực hiện theo lịch phân công)

Thứ 5

20/6

– Dạy hè (Thực hiện theo lịch phân công)

Thứ 6

21/6

– Dạy hè (Thực hiện theo lịch phân công)

Thứ 7

22/6

– Dạy hè (Thực hiện theo lịch phân công)

 

                                                              Nam Thắng, ngày 16 tháng 6 năm 2019

                                                           HIỆU TRƯỞNG

                                                         (Đã ký)

                                                            Lâm Thị Thục