Lịch công tác từ ngày 10/6 đến ngày 15/6/2019

Tháng Sáu 11, 2019 7:57 sáng

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 10/6 – 15/6/2019

Thứ 2

10/6

– Dạy hè (Thực hiện theo lịch phân công)

Thứ 3

11/6

– Dạy hè (Thực hiện theo lịch phân công)

Thứ 4

12/6

– Dạy hè (Thực hiện theo lịch phân công)

Thứ 5

13/6

– Dạy hè (Thực hiện theo lịch phân công)

Thứ 6

14/6

– Dạy hè (Thực hiện theo lịch phân công)

Thứ 7

15/6

– Dạy hè (Thực hiện theo lịch phân công)

 

                                                              Nam Thắng, ngày 11 tháng 6 năm 2019

                                                           HIỆU TRƯỞNG

                                                         (Đã ký)

 

                                                            Lâm Thị Thục