Lịch công tác từ ngày 20/5 đến ngày 26/5/2019

Tháng Năm 19, 2019 10:49 chiều

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 20/5 – 26/5/2019

Ngày

Sáng

Chiều

Thứ 2

20/5

– Họp giao ban BGH + TTCM

– Các nhóm, lớp thực hiện theo thời gian biểu

– Các nhóm, lớp thực hiện theo thời gian biểu

Thứ 3

21/5

-Các nhóm, lớp thực hiện theo thời gian biểu

-Các nhóm, lớp thực hiện theo thời gian biểu

Thứ 4

22/5

– Các nhóm, lớp thực hiện theo thời gian biểu

– Các nhóm, lớp thực hiện theo thời gian biểu

Thứ 5

23/5

 – Các nhóm, lớp thực hiện theo thời gian biểu

– Các nhóm, lớp thực hiện theo thời gian biểu

Thứ 6

24/5

 – Các nhóm, lớp thực hiện theo thời gian biểu

– Các nhóm, lớp thực hiện theo thời gian biểu

Thứ 7

25/5

 – Các nhóm, lớp thực hiện theo thời gian biểu

– Các nhóm, lớp thực hiện theo thời gian biểu

Chủ nhật

26/5

– Ra quân tổng vệ sinh môi trường “Ngày chủ nhật xanh”

– Nghỉ

                                                           Nam Thắng, ngày 19 tháng 5 năm 2019

                                                              HIỆU TRƯỞNG

 

                                                            Lâm Thị Thục