LỊCH CÔNG TÁC TUẦN I THÁNG 10/2018

Tháng Mười 1, 2018 7:16 chiều

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 1/10 – 7/10/2018

Ngày

Sáng

Chiều

Thứ 2

1/10

– Họp giao ban BGH + TTCM

– Các nhóm, lớp thực hiện theo thời gian biểu

– Các nhóm, lớp thực hiện theo thời gian biểu

Thứ 3

2/10

-Các nhóm, lớp thực hiện theo thời gian biểu

-Các nhóm, lớp thực hiện theo thời gian biểu

Thứ 4

3/10

– Kiểm tra bếp nuôi khu A

– Các nhóm, lớp thực hiện theo thời gian biểu

– Các nhóm, lớp thực hiện theo thời gian biểu

Thứ 5

4/10

 – Các nhóm, lớp thực hiện theo thời gian biểu

– Các nhóm, lớp thực hiện theo thời gian biểu

Thứ 6

5/10

 – Các nhóm, lớp thực hiện theo thời gian biểu

– Các nhóm, lớp thực hiện theo thời gian biểu

Thứ 7

6/10

 – Các nhóm, lớp thực hiện theo thời gian biểu

– Các nhóm, lớp thực hiện theo thời gian biểu

Chủ nhật

7/10

 – Ra quân tổng vệ sinh môi trường  – NGHỈ

                                                           Nam Thắng, ngày 1 tháng 10 năm 2018

                                                              HIỆU TRƯỞNG

 

                                                            Lâm Thị Thục