LỊCH CÔNG TÁC TUẦN I THÁNG 5/2018

Tháng Năm 2, 2018 8:36 chiều

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 30/4 – 6/5/2018

Ngày

Sáng

 

Chiều

Thứ 2

30/04

NGHỈ LỄ 30/4 GIẢI PHÓNG MIỀN NAM

Thứ 3

01/05

NGHỈ LỄ 1/5 QUỐC TẾ LAO ĐỘNG

Thứ 4

 02/05

– Các nhóm, lớp thực hiện theo thời gian biểu

– Các nhóm, lớp thực hiện theo thời gian biểu

Thứ 5

03/05

– Các nhóm, lớp thực hiện theo thời gian biểu

– Tập huấn “Kỹ năng quan sát đánh giá trẻ MN” tại trường MN Nam Hồng (H. Trưởng + TTCM Mẫu giáo)

– Các nhóm, lớp thực hiện theo thời gian biểu

– Kiểm tra bếp nuôi khu B

Thứ 6

04/05

– Các nhóm, lớp thực hiện theo thời gian biểu

 

– Các nhóm, lớp thực hiện theo thời gian biểu

 

Thứ 7

05/05

– Các nhóm, lớp thực hiện theo thời gian biểu

 

– Các nhóm, lớp thực hiện theo thời gian biểu

 

Chủ nhật

06/05

– Ra quân tổng vệ sinh môi trường

 

 

                                                           Nam Thắng, ngày 30 tháng 04 năm 2018

                                                           HIỆU TRƯỞNG

 

                                                            Lâm Thị Thục