LỊCH CÔNG TÁC TUẦN II THÁNG 5/2018

Tháng Năm 7, 2018 8:44 chiều

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 7 – 12/5/2018

Ngày

Sáng

Chiều

Thứ 2

7/5

– Họp giao ban  BGH + TTCM

– Các nhóm, lớp thực hiện theo thời gian biểu

– Các nhóm, lớp thực hiện theo thời gian biểu

Thứ 3

8/5

– Các nhóm, lớp thực hiện theo thời gian biểu

 

– Các nhóm, lớp thực hiện theo thời gian biểu

Thứ 4

 9/5

– Họp hiệu trưởng tại PGD (Đ/c Thục)

– Các nhóm, lớp thực hiện theo thời gian biểu

– Các nhóm, lớp thực hiện theo thời gian biểu

 

Thứ 5

10/5

– Các nhóm, lớp thực hiện theo thời gian biểu

– Các nhóm, lớp thực hiện theo thời gian biểu

 

Thứ 6

11/5

– Các nhóm, lớp thực hiện theo thời gian biểu

 

– Các nhóm, lớp thực hiện theo thời gian biểu

 

Thứ 7

12/5

– Các nhóm, lớp thực hiện theo thời gian biểu

 

– Các nhóm, lớp thực hiện theo thời gian biểu

 

 

                                                           Nam Thắng, ngày 7 tháng 05 năm 2018

                                                   HIỆU TRƯỞNG

 

                                                 Lâm Thị Thục