LỊCH CÔNG TÁC TUẦN III THÁNG 5/2018

Tháng Năm 14, 2018 4:13 chiều

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 14 – 19/05/2018

Ngày

Sáng

 

Chiều

Thứ 2

14/05

– Các nhóm, lớp thực hiện theo thời gian biểu

 

– Các nhóm, lớp thực hiện theo thời gian biểu

 

Thứ 3

15/05

– Các nhóm, lớp thực hiện theo thời gian biểu

– Đánh giá trẻ

– Các nhóm, lớp thực hiện theo thời gian biểu

Thứ 4

16/05

– Các nhóm, lớp thực hiện theo thời gian biểu

– Đánh giá trẻ

– Các nhóm, lớp thực hiện theo thời gian biểu

Thứ 5

17/05

– Các nhóm, lớp thực hiện theo thời gian biểu

– Đánh giá trẻ

– Các nhóm, lớp thực hiện theo thời gian biểu

– Đánh giá trẻ

Thứ 6

18/05

– Các nhóm, lớp thực hiện theo thời gian biểu

 

– Các nhóm, lớp thực hiện theo thời gian biểu

 

Thứ 7

19/05

– Các nhóm, lớp thực hiện theo thời gian biểu

 

– Các nhóm, lớp thực hiện theo thời gian biểu

 

 

                                                                           Nam Thắng, ngày 14 tháng 05 năm 2018

HIỆU TRƯỞNG

 

   Lâm Thị Thục