LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 01/02 – 06/02/2021

Tháng Hai 1, 2021 8:37 sáng

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày  01/02 – 06/02/2021

Ngày

Sáng

Chiều

Thứ 2

01/02

– Họp giao ban  BGH + TTCM

– Các nhóm, lớp thực hiện theo thời gian biểu

 – Các nhóm, lớp thực hiện theo thời gian biểu 

Thứ 3

02/02

– Các nhóm, lớp thực hiện theo thời gian biểu       

– Các nhóm, lớp thực hiện theo thời gian biểu     

Thứ 4

03/02

 – Các nhóm, lớp thực hiện theo thời gian biểu  

– Các nhóm, lớp thực hiện theo thời gian biểu

Thứ 5

04/02

– Các nhóm, lớp thực hiện theo thời gian biểu    

– Các nhóm, lớp thực hiện theo thời gian biểu    

Thứ 6

05/02

– Các nhóm, lớp thực hiện theo thời gian biểu   

– Các nhóm, lớp thực hiện theo thời gian biểu    

Thứ 7

06/02

– Các nhóm, lớp thực hiện theo thời gian biểu

– Các nhóm, lớp thực hiện theo thời gian biểu

                                                           Nam Thắng, ngày 01 tháng 02 năm 2021

                                                           HIỆU TRƯỞNG

                                                         (Đã ký)

                                                         Lâm Thị Thục