Lịch công tác tuần từ ngày 02/5 đến ngày 04/5/2019

Tháng Năm 3, 2019 9:56 sáng

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 02/5 – 04/5/2019

Ngày

Sáng

Chiều

  Nghỉ lễ ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 01/5/2019

 

Thứ 5

02/5

– Các nhóm, lớp thực hiện theo thời gian biểu

– Các nhóm, lớp thực hiện theo thời gian biểu       

Thứ 6

03/5

– Các nhóm, lớp thực hiện theo thời gian biểu             

– Các nhóm, lớp thực hiện theo thời gian biểu 

Thứ 7

04/5

 – Các nhóm, lớp thực hiện theo thời gian biểu

– Các nhóm, lớp thực hiện theo thời gian biểu

 

                                                           Nam Thắng, ngày 03 tháng 5 năm 2019

                                                           HIỆU TRƯỞNG

 

                                                            Lâm Thị Thục