Lịch công tác tuần từ ngày 13/5 đến ngày 18/5/2019

Tháng Năm 12, 2019 10:20 chiều

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 13/5 – 18/5/2019

Ngày

Sáng

Chiều

Thứ 2

13/5

– Họp giao ban  BGH + TTCM

– Các nhóm, lớp thực hiện theo thời gian biểu

– Các nhóm, lớp thực hiện theo thời gian biểu       

Thứ 3

14/5

 – Duyệt kế hoạch phát triển năm học 2019 – 2020 (Đ/c Thục)

– Các nhóm, lớp thực hiện theo thời gian biểu             

– Các nhóm, lớp thực hiện theo thời gian biểu 

Thứ 4

15/5

 – Các nhóm, lớp thực hiện theo thời gian biểu

– Các nhóm, lớp thực hiện theo thời gian biểu

Thứ 5

16/5

– Các nhóm, lớp thực hiện theo thời gian biểu 

– Các nhóm, lớp thực hiện theo thời gian biểu 

Thứ 6

17/5

– Các nhóm, lớp thực hiện theo thời gian biểu  

– Các nhóm, lớp thực hiện theo thời gian biểu            

Thứ 7

18/5

– Các nhóm, lớp thực hiện theo thời gian biểu

 

– Các nhóm, lớp thực hiện theo thời gian biểu

 

 

                                                           Nam Thắng, ngày 12 tháng 5 năm 2019

                                                           HIỆU TRƯỞNG

 

                                                            Lâm Thị Thục