Lịch công tác tuần từ ngày 16/4 đến ngày 20/4/2019

Tháng Tư 15, 2019 7:48 chiều

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 16/4 – 20/4/2019

Ngày

Sáng

Chiều

Thứ 2

15/4

 

Nghỉ bù ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Thứ 3

16/4

– Các nhóm, lớp thực hiện theo thời gian biểu             

– Các nhóm, lớp thực hiện theo thời gian biểu 

Thứ 4

17/4

 – Các nhóm, lớp thực hiện theo thời gian biểu

– Các nhóm, lớp thực hiện theo thời gian biểu

Thứ 5

18/4

– Các nhóm, lớp thực hiện theo thời gian biểu            

– Các nhóm, lớp thực hiện theo thời gian biểu 

Thứ 6

19/4

– Các nhóm, lớp thực hiện theo thời gian biểu  

– Các nhóm, lớp thực hiện theo thời gian biểu            

Thứ 7

20/4

– Các nhóm, lớp thực hiện theo thời gian biểu

 

– Các nhóm, lớp thực hiện theo thời gian biểu

 

 

                                                           Nam Thắng, ngày 15 tháng 4 năm 2019

                                                           HIỆU TRƯỞNG

 

                                                            Lâm Thị Thục