LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 22/02 – 27/02/2021

Tháng Hai 22, 2021 2:14 chiều

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày  22/02 – 27/02/2021

Ngày

Sáng

Chiều

Thứ 2

22/02

– Họp giao ban  BGH + TTCM

– Các nhóm, lớp thực hiện theo thời gian biểu

 – Các nhóm, lớp thực hiện theo thời gian biểu 

Thứ 3

23/02

– Các nhóm, lớp thực hiện theo thời gian biểu       

– Các nhóm, lớp thực hiện theo thời gian biểu     

Thứ 4

24/02

 – Các nhóm, lớp thực hiện theo thời gian biểu  

– Các nhóm, lớp thực hiện theo thời gian biểu

Thứ 5

25/02

– Các nhóm, lớp thực hiện theo thời gian biểu    

– Các nhóm, lớp thực hiện theo thời gian biểu    

Thứ 6

26/02

– Các nhóm, lớp thực hiện theo thời gian biểu   

– Các nhóm, lớp thực hiện theo thời gian biểu    

Thứ 7

27/02

– Các nhóm, lớp thực hiện theo thời gian biểu

– Các nhóm, lớp thực hiện theo thời gian biểu

                                                           Nam Thắng, ngày 22 tháng 02 năm 2021

                                                           HIỆU TRƯỞNG

                                                         (Đã ký)

                                                         Lâm Thị Thục