LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 22/4 ĐẾN NGÀY 27/4/2019

Tháng Tư 21, 2019 8:02 chiều

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 22/4 – 27/4/2019

Ngày

Sáng

Chiều

Thứ 2

22/4

– Họp giao ban  BGH + TTCM

– Các nhóm, lớp thực hiện theo thời gian biểu

– Các nhóm, lớp thực hiện theo thời gian biểu       

Thứ 3

23/4

– Các nhóm, lớp thực hiện theo thời gian biểu             

– Các nhóm, lớp thực hiện theo thời gian biểu 

Thứ 4

24/4

 – Các nhóm, lớp thực hiện theo thời gian biểu

– Các nhóm, lớp thực hiện theo thời gian biểu

Thứ 5

25/4

– Các nhóm, lớp thực hiện theo thời gian biểu            

– Các nhóm, lớp thực hiện theo thời gian biểu 

Thứ 6

26/4

– Các nhóm, lớp thực hiện theo thời gian biểu  

– Các nhóm, lớp thực hiện theo thời gian biểu            

Thứ 7

27/4

– Các nhóm, lớp thực hiện theo thời gian biểu

 

– Các nhóm, lớp thực hiện theo thời gian biểu

 

 

                                                           Nam Thắng, ngày 21 tháng 4 năm 2019

                                                           HIỆU TRƯỞNG

 

                                                            Lâm Thị Thục