LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 25/01 – 30/01/2021

Tháng Một 25, 2021 10:23 sáng

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 25/01 – 30/01/2021

Ngày

Sáng

Chiều

Thứ 2

25/01

– Họp giao ban  BGH + TTCM

– Các nhóm, lớp thực hiện theo thời gian biểu

 – Các nhóm, lớp thực hiện theo thời gian biểu 

Thứ 3

26/01

– Các nhóm, lớp thực hiện theo thời gian biểu       

– Các nhóm, lớp thực hiện theo thời gian biểu     

Thứ 4

27/01

 – Các nhóm, lớp thực hiện theo thời gian biểu  

– Duyệt lương tháng 01/2021

– Các nhóm, lớp thực hiện theo thời gian biểu

Thứ 5

28/01

– Các nhóm, lớp thực hiện theo thời gian biểu    

– Các nhóm, lớp thực hiện theo thời gian biểu    

Thứ 6

29/01

– Các nhóm, lớp thực hiện theo thời gian biểu   

– Các nhóm, lớp thực hiện theo thời gian biểu    

Thứ 7

30/01

– Các nhóm, lớp thực hiện theo thời gian biểu

– Các nhóm, lớp thực hiện theo thời gian biểu

                                                           Nam Thắng, ngày 25 tháng 01 năm 2021

                                                           HIỆU TRƯỞNG

                                                         (Đã ký)

                                                         Lâm Thị Thục