Lịch công tác tuần từ ngày 27/5 đến ngày 31/5/2019

Tháng Năm 27, 2019 11:41 sáng

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 27/5 – 31/5/2019

Ngày

Sáng

Chiều

Thứ 2

27/5

– Họp giao ban  BGH + TTCM

– Các nhóm, lớp thực hiện theo thời gian biểu

– Các nhóm, lớp thực hiện theo thời gian biểu       

Thứ 3

28/5

– Các nhóm, lớp thực hiện theo thời gian biểu             

– Các nhóm, lớp thực hiện theo thời gian biểu 

Thứ 4

29/5

 – Các nhóm, lớp thực hiện theo thời gian biểu

– Các nhóm, lớp thực hiện theo thời gian biểu

Thứ 5

30/5

– Các nhóm, lớp thực hiện theo thời gian biểu 

– Các nhóm, lớp thực hiện theo thời gian biểu 

Thứ 6

31/5

– Các nhóm, lớp thực hiện theo thời gian biểu   – Dự tổ chức hoạt động chuyên môn GDMN dựa vào cộng đồng tại 1 trường mầm non (Đ/c Thục)

– Các nhóm, lớp thực hiện theo thời gian biểu            

 

                                                           Nam Thắng, ngày 27 tháng 5 năm 2019

                                                           HIỆU TRƯỞNG

 

                                                            Lâm Thị Thục